Neinvestiční dotace Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení 2017

Vážení sportovní přátelé,

posíláme vám informace ohledně možnosti podání žádosti o neinvestiční dotaci MŠMT pro rok 2017 prostřednictvím Českého svazu ledního hokeje v rámci Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

V příloze tohoto e-mailu naleznete formuláře, které musí všichni žadatelé, kteří budou žádat prostřednictvím ČSLH, vyplnit a odeslat v excelovském formátu (bez podpisů) do 21. 11. 2016 (včetně) na e-mailovou adresu brabenec@czehockey.cz, v kopii pak na rockova@czehockey.cz a e-mailovou adresu příslušného krajského pracoviště ČSLH. Dále pak zároveň v písemné podobě s razítkem a podpisem statutárního zástupce na všech třech dokumentech na adresu ČSLH.

 

1. formulář „ČSLH Program_IV_2017_prehled_konecnych_prijemcu.xls“

  • každý žadatel vyplní jeden řádek; musí být vyplněny všechny údaje, v opačném případě nebude žádost akceptována!
  • vykázaná hodnota majetku (vlastního i pronajatého) musí být uvedena v účetní hodnotě, nikoli v odhadnuté částce.

2. formulář  „Výkaz o majetku k 31.12.15“

3. formulář „Výkaz příjmů a výdajů 2015“

 4. Dále je nutné k žádosti přiložit neověřenou kopii platné nájemní smlouvy / výpisu z katastru nemovitostí k majetku, na nějž je žádáno - a to u všech žadatelů.

 

 Upozornění:

1. Žádající SK/TJ musí při poskytnutí a čerpání dotace ve svém účetnictví vždy prokazatelně vést řádnou a oddělenou evidenci o dokladech souvisejících s poskytnutím a čerpáním dotace, a to v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

2. Žadatelem může být pouze:
a) vlastník dotčeného SZ
b)   uživatel dotčeného SZ na základě smlouvy o dlouhodobém celoročním nájmu za těchto podmínek:

  • nájem musí být smluvně zajištěn na dobu minimálně 8 let tak, aby v roce čerpání dotace a v roce následujícím byla smlouva o pronájmu účinná,
  • dotaci lze poskytnout pouze spolku, který je provozovatelem sportovního zařízení (hradí svým jménem náklady na provoz a údržbu SZ).
  • Smlouva o dlouhodobém nájmu může být uzavřena pouze přímo s vlastníkem, kterým je spolek, územní samosprávný celek nebo státní instituce; smlouva s jiným subjektem (obchodní společnosti, podnikatelského subjektu, fyzické osoby) je dle předpisů MŠMT nepřípustný

3. Sportovní zařízení, na jejichž provoz a údržbu SK/TJ požaduje dotaci, nesmí být zatížena zástavním právem (mimo ČUS), exekucí nebo dražbou.

4. Požadovaná dotace nesmí přesáhnout 60% uvedené účetní hodnoty majetku a zároveň nesmí přesáhnout 70% uvedených celkových plánovaných nákladů. Při překročení uvedených limitů bude MŠMT žádost vyřazena!

5. Minimální výše příspěvků pro mládež musí být 100 Kč/os/rok, u dospělých pak 500 Kč/os/rok. Nižší hodnoty nebudou akceptovány ve vazbě na požadavek o státní podporu.

 6. Žádost o dotaci na údržbu a provoz sportovních zařízení nemůže být SK/TJ uplatněna prostřednictvím více národních sportovních svazů / sportovních organizací nebo podána SK/TJ přímo na MŠMT. V případě podání žádosti SK/TJ přímo MŠMT nebo duplicitní žádosti bude MŠMT žádost vyřazena

7. Mzdové náklady zaměstnanců, případně služby se mzdovým charakterem je možné čerpat do výše 35 % celkového objemu schválené dotace na program.

 

Kompletní závazné informace naleznete na stránkách MŠMT, zejména pak:

Státní podpora sportu pro rok 2017 - http://www.msmt.cz/sport-1/statni-podpora-sportu-na-obdobi-2017-2019

POZN: V programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech podávají TJ/SK své žádosti přímo na MŠMT podle uvedených předpisů MŠMT.

 

S pozdravem,

Lucie Ročková
Český svaz ledního hokeje z.s. / Czech Ice Hockey Association

HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, 190 90 Praha 9, Czech Republic
Tel.+420 211 158 000, fax. 211 158 031, GSM +420 737 610 551, e-mail: rockova@czehockey.cz